Navigatie

Algemene Voorwaarden huusje.nl 


Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - De prijs 

Artikel 7 - Levering en uitvoering 

Artikel 8 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht 

Artikel 9 - Betaling 

Artikel 10 - Klachtenregel 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3.Dag: kalenderdag; 
4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer (kantoor adres)

huusje.nl

Ooievaarstraat 43B

1506XL Zaandam


E-mailadres: info@huusje.nl

Kamer van koophandel 66302617

BTW nummer NL131084392B02

IBAN: NL89RABO0320547272

Artikel 3 - Toepasselijkheid / Algemeen 
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3.Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

Artikel 4 - Het aanbod 
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:1.het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: info@huusje.nl.
2.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - De prijs 
1.Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden; 
2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten; 
3.De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 3,95 bij brievenbus pakketten en € 1,95 voor pakketten in een luchtkussenenvelop en €6,95 voor pakketpost. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket. Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. 
4.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Artikel 7 - Levering en uitvoering 
1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3.Ondernemer streeft ernaar bestellingen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
4.Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. 
5.Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. 
6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen, zoals kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces. 

Artikel 8 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht 
1.Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. 
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3.Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. 
4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper. 
5.De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. 
6.Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan. 

Artikel 9 - Betaling 
1.De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
3. De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: AfterPay, Vooraf overmaken, IDeal, Bancontact, Belfius, PayPal, Sofort Banking. 
3.De consument kan ook via overschrijving (vooraf) betalen. Als de consument voor overschrijving kiest, dan dient consument uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan de ondernemer over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden. 

Artikel 10 - Klachtenregeling 
1.Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan ondernemer bekend gemaakt worden. 
2.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
3.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
4.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
5. Consument kan tevens een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/) 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 
1.Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
2.Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ondernemer. 
3.De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. 
4.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

voorwaarden

Algemene voorwaarden:Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke

overeenkomst die wij, `t Huusje, met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via

info@huusje.nl of per post: Huusje Ooievaarstraat 43 B, 1506 XL Zaandam.
U kunt ons ook bereiken op ons

telefoonnummer 06-13508388.
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat

steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - ProductenWij verkopen Wij verkopen producten voor in huis als cadeau of voor uzelf.

Artikel 2 - RegistratieU dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw

persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw

account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw

account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 - BetalingenDe (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; mollie

verzorgt deze betaalservice.

De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 - LeveringenWij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij

het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen twee

werkdagen te leveren. Indien er een handgemaakt product bij de bestelling zit is de levertijd max. 1 week. Als de

bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen

na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat

u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 - RetourU mag het product altijd binnen 14 dagen dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het

retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@huusje.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen,

moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen binnen 14

dagen dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de

termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt

houden.

Artikel 6 - AansprakelijkheidWij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is

ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval

maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechtenAlle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto`s,

beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende).

Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 - KlachtenregelingAls u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk

(en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@huusje.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk

binnen 10 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen,

ontvangt u binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk

antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de

geschillenregeling.

Artikel 9 - GeschillenregelingOp deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In

het geval van een geschil is de rechter te Noord-Holland bevoegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2019 Huusje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.